Stock Code: SEHK: 00859.HK
English | 简体中文
財務摘要
財務報告
展示文件
公告及通告
通函
新聞稿
企業管治
公告 (補發已遺失的股份證明書)
 
截至三月三十一日止年度
  二零一三年
千港元
二零一四年
千港元
(經重列)
(附註)
二零一五年
千港元

二零一六年
千港元
二零一七年
千港元
收益 49,977 53,555 51,270 57,247 65,826
其他收入及收益 4,618 7,817 20,450 11,215 4,799
投資物業之公平值(減少)╱增加 652,650 (22,367) 488,000 9,862 30,200
出售可供出售財務資產之虧損 (3)
出售附屬公司之收益 297,739
僱員成本 (21,667) (48,739) (32,489) (17,678) (12,123)
物業、廠房及設備折舊 (635) (400) (141) (80) (478)
其他經營開支 (22,699) (20,572) (13,159) (27,144) (17,922)
經營溢利 662,244 267,030 513,931 33,422 70,302
財務成本 (31,544) (32,457) (26,070) (26,877) (33,611)
除稅前溢利 630,700 234,573 487,861 6,545 36,691
稅項抵免 ╱(支出) (87,391) 3,431 (1,692) (4,974) (2,585)
年度溢利 543,309 238,004 486,169 1,571 34,106
以下人士應佔年度溢利 ╱(虧損):  
本公司權益持有人 354,080 123,600 486,169 1,571 34,106
非控股權益 189,229 114,404
543,309 238,004 486,169 1,571 34,106
股息及分派 549,916
           
每股溢利
— 基本(港仙) 49.42 16.99 56.52 0.16 3.41
— 攤薄(港仙) 48.91 16.01 55.93 0.05 3.27
資產及負債
總資產 6,234,883 2,992,141 3,662,068 3,362,156 3,489,757
總負債 3,749,865 1,032,703 1,042,876 1,200,254 1,262,640
2,485,018 1,959,438 2,619,092 2,161,902 2,227,117

 

附註:
截至二零一四年三月三十一日止年度之每股基本及攤薄盈利已予以調整,以反映於截至二零一五年三月三十一日止年度內完成之公開發售。